جملاتی زیبا و قصار از باربارا دی آنجلیس

باربارا دی آنجلیس

آن چه در زندگی واقعی می نماید تنها تصویری افکنده شده از ذهن خود ماست.

باربارا دی آنجلیس

عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند .

باربارا دی آنجلیس

عشق یگانه منبع نیرو و قدرت شماست .