جملاتی زیبا و قصار از هلن کلر

هلن کلر

صورت خود را به سوی آفتاب نگه دارید، آنگاه نمی‌توانید سایه‌ها را ببینید.

هلن کلر

چنانچه به خورشید نگاه کنی ، سایه ای نخواهی یافت .