جملات زیبا درباره آرزو

خداوند وقتی می‌خواهد کسی‌را فاسد سازد، او را به‌همه آرزوهایش می‌رساند.
آرزو ریشه حیات ما است، اگرچه این ریشه حیات، ما را به‌تدریج می‌سوزاند ولی همین ریشه مایه زندگی است.
آرزو کردن چه قدر شعف‌انگیز است، اما وقتی به‌آرزوی خود رسیدیم شعف از درون ما رخت برمی‌بندد.