امید - جملات زیبا و سخنان قصار درباره امید

دیل کارنگی

مهمترین کار های جهان توسط مردمی انجام شده است که به کوشش خود ادامه داده اند زمانی که به نظر می آمد هیچ امیدی وجود ندارد.

پائولو کوئلیو

تاریک ترین ساعت شب قبل از طلوع خورشید است.

ناصر الدین صاحب الزمانی

چرخهای سنگین و زنگ زده زندگی با دستهای نامرئی امید میچرخند

ارد بزرگ

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد .