جملات زیبا درباره امید

مهمترین کار های جهان توسط مردمی انجام شده است که به کوشش خود ادامه داده اند زمانی که به نظر می آمد هیچ امیدی وجود ندارد.
تاریک ترین ساعت شب قبل از طلوع خورشید است.
چرخهای سنگین و زنگ زده زندگی با دستهای نامرئی امید میچرخند
هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد .