جملات زیبا درباره بخشش

بخشودن کسی که به تو بدی کرده، تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است
باران باش و ببار و نگو که این کاسه‌های خالی از آن کیست.
اگر چشم‌ها را نبندیم تا کسی‌را عفو کنیم یا خود را بهتر بشناسیم، همیشه به کج‌راه خواهیم رفت.
کامل ترین پاداش برای انسان ، بخششی است که بتواند امیال هستی اش را تغییر دهد و خواستهای دو لب خشکیده از عطش او را دگرگون سازد و تمام زندگی اش را به چشمه های همیشه جوشان و ابدی تبدیل کند .