جملات زیبا درباره حقیقت

سه چیز نمی‌توانند مدت طولانی ناپدید شوند: خورشید، ماه و حقیقت.
حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش .
حرف حق در شما مؤثر خواهد بود، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید.
قبول حقیقت از بیان حقیقت سخت‌تر است .
در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است، به زبان آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی است.
اگر می‌خواهید حقیقتی را خراب کنید، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید
زیانی که از اظهار حرف حق متوجه من گردد، به ‌مراتب مرا گوارا و مطبوع‌تر است تا آن‌که با اخفای مطلبی ضرری به ‌حق برسانم.
حق ،حق است،حتی اگر همه علیه آن باشند و اشتباه ،اشتباه اشت؛حتی اگر همه موافق آن باشند.
الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقیقت را جز در اعماق فكر نمی توان كشف كرد.
خدایا! اگر باطل را نمی توان ساقط کرد، می توان رسوا ساخت اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان اثبات کرد طرح کرد و به زمان شناساند و زنده نگه داشت.