دوستی - جملات زیبا و سخنان قصار درباره دوستی

امیلی برونته

عشق، به‌زیبایی گل‌های سرخ وحشی است؛ دوستی، مانند تیغ‌برگ‌های راج است و در برابر شکوه شکوفه‌های گل سرخ ناچیز. اما کدامین پایدارتر است؟

جورج واشنگتن

نهال دوستی واقعی ، آهسته رشد می کند.

رابيندرانات تاگور

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند .

چارلی چاپلين

از دشمن خود یکبار بترس و از دوست خود هزار بار.

سعدی

هر که با بدان نشیند ،اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد به طریقت ایشان متهم گردد.

سعدی

آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند .

سعدی

سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردند شرم زده نشوی.

کنفوسيوس

آماده شدن برای دستگیری از پیران، و وفاداری نسبت به‌ دوستان و مهر ورزیدن به‌مردم، آرزوی من است.

ارد بزرگ

آنکه مدام از کمبودھا و ناراستی ھای زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو نخواھد بود

امیلی دیکینسون

دوستان من املاک من هستند ، مرا ببخش که در حفظ و نگهداری از آنها بخیل هستم.

نلسون ماندلا

که هميشه بايد کسانى که صميمانه دوستشان دارم را با کلمات و عبارات زيبا و دوستانه ترک گويم زيرا ممکن است آخرين بارى باشد که آن‌ها را مى‌بينم.

کوروش کبیر

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

ابن سینا

نشان دوست نیكو آن است كه خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشكار نسازد.

جبران خلیل جبران

اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد .

جبران خلیل جبران

رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد .