جملات زیبا درباره دوستی

آماده شدن برای دستگیری از پیران، و وفاداری نسبت به‌ دوستان و مهر ورزیدن به‌مردم، آرزوی من است.
آنکه مدام از کمبودھا و ناراستی ھای زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو نخواھد بود
دوستان من املاک من هستند ، مرا ببخش که در حفظ و نگهداری از آنها بخیل هستم.
که هميشه بايد کسانى که صميمانه دوستشان دارم را با کلمات و عبارات زيبا و دوستانه ترک گويم زيرا ممکن است آخرين بارى باشد که آن‌ها را مى‌بينم.
اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.
نشان دوست نیكو آن است كه خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشكار نسازد.
اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد .
رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد .
ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند.
دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند.
آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد .
همه کسانی که با تو میخندند دوست تو نیستند
نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .
دوست همه‌کس دوست هیچ‌کس نیست.
اگر مردم همه باهم دوست شدند عدالت لازم نخواهد بود؛ ولی اگر مردم همه عادل شدند باز از دوستی بی نیاز نخواهند شد.