فقر - جملات زیبا و سخنان قصار درباره فقر

چارلی چاپلين

انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد.

شکسپیر

هرکس فقیر و قانع باشد ثروتمند است

شکسپیر

هرکس فقیر و قانع باشد ثروتمند است

گاندی

درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب، این حماقت را حکمت خداوند می‏نامند.

کیم وو جونگ

مردمانی كه آرزو و هدف دارند،فقر نمی شناسند،زیرا شخص به اندازه هدفهایش ثروتمند است.