قضاوت - جملات زیبا و سخنان قصار درباره قضاوت

ديپاک

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی.

ویکتور هوگو

بدون دادگری هیچگونه پیش داوری درست نیست.

ارد بزرگ

نتیجه گیری زود پس از رخدادھای مھم زندگی از بی خردی است.

گاندی

وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم وبه قضاوت درباره دیگران بنشینیم.ما باید تمام نیروی خویش را برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم و تا وقتی که حتی یک خطا در خود می بینیم حق نداریم که در کار مردم دیگر دخالت کنیم .

جبران خلیل جبران

مبادا او که دارای اشتیاق و نیرویی فراوان است ، به کم شوق طعنه زند که : “چرا تو تا این حد خمود و دیررسی؟! ” . زیرا ، ای سوته دل ! فرد صالح هرگز از عریان و لخت نمی پرسد ” لباست کو؟! ” و از بی پناه سوال نمی کند ” خانه ات کجاست ؟! ”

دکتر علی شریعتی

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفش های او راه بروم.

ديپاک

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کني.