جملات زیبا درباره معلم

معلم تا ابدیت تاثیر گذار است ، او هرگز نمیتواند بگوید کجا نفوذ و تاثیر او متوقف میشود.
معلمی که تلاش میکند تا بدون الهام بخشیدن و ایجاد انگیزه به دانش آموزان چیزی بیاموزد ، در حال کوبیدن چکش بر آهن سرد است.
رویا و آرزو با آموزگاری که به شما ایمان دارد آغاز میشود که شما را میکشد و هل میدهد تا به قله های بعدی گام بردارید و گاهی شما را مجبور میکند با چوب نوک تیزی به نام حقیقت .
من معلمی را دوست دارم که در کنار مشق شب به شما چیزی برای فکر کردن در خانه میدهد.
ظلم است که معلم را به شمع تشبیه کرد زیرا شمع را می‌سازند که بسوزد ولی معلم می‌سوزد که بسازد.