معلم - جملات زیبا و سخنان قصار درباره معلم

هنری بروکس آدام

معلم تا ابدیت تاثیر گذار است ، او هرگز نمیتواند بگوید کجا نفوذ و تاثیر او متوقف میشود.

هوراس من

معلمی که تلاش میکند تا بدون الهام بخشیدن و ایجاد انگیزه به دانش آموزان چیزی بیاموزد ، در حال کوبیدن چکش بر آهن سرد است.

دن راسر

رویا و آرزو با آموزگاری که به شما ایمان دارد آغاز میشود که شما را میکشد و هل میدهد تا به قله های بعدی گام بردارید و گاهی شما را مجبور میکند با چوب نوک تیزی به نام حقیقت .

لیلی تاملین

من معلمی را دوست دارم که در کنار مشق شب به شما چیزی برای فکر کردن در خانه میدهد.

دکتر علی شریعتی

ظلم است که معلم را به شمع تشبیه کرد زیرا شمع را می‌سازند که بسوزد ولی معلم می‌سوزد که بسازد.