ناامیدی - جملات زیبا و سخنان قصار درباره ناامیدی

پائولو کوئلیو

تاریک ترین ساعت شب قبل از طلوع خورشید است.

ناپلئون بناپارت

کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند

ناپلئون بناپارت

ناامیدی اولین قدمی است که شخص به سوی گور برمی‌دارد.