کتاب - جملات زیبا و سخنان قصار درباره کتاب

گاندی

دانش الهی از راه کتابها کسب نمی شود. بلکه باید آن را در وجود خود درک کرد .

آستین فلپز

لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.