جملات زیبا درباره کتاب

دانش الهی از راه کتابها کسب نمی شود. بلکه باید آن را در وجود خود درک کرد .
لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.