کودکان - جملات زیبا و سخنان قصار درباره کودکان

گابریل گارسیا مارکز

اگر خداوند فقط و فقط تکه‌ای زندگی در دستان من میگذارد٬به هر کودکی دو بال هدیه می دادم٬رهایشان می کردم تا خود بال گشودن و پرواز را بیاموزند.

شکسپیر

کودکان هدیه خدا هستند.

ناپلئون بناپارت

انسان ها به طور کلی، چیزی جز کودکان بزرگ نیستند .

ناپلئون بناپارت

تربیت كودك را باید بیست سال پیش از تولدش آغاز كرد.

آلبرت انیشتن

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد، هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت.