جملات زیبا درباره کودکان

اگر خداوند فقط و فقط تکه‌ای زندگی در دستان من میگذارد٬به هر کودکی دو بال هدیه می دادم٬رهایشان می کردم تا خود بال گشودن و پرواز را بیاموزند.
کودکان هدیه خدا هستند.
انسان ها به طور کلی، چیزی جز کودکان بزرگ نیستند .
تربیت كودك را باید بیست سال پیش از تولدش آغاز كرد.
تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد، هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت.