جملات زیبا درباره گذشته

بخشودن کسی که به تو بدی کرده، تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است
از گذشته بیاموز، برای امروز زندگی کن، به امید فردا باش.
تنها کسی که با من درست رفتار می کند خیاطم است که هر بار که مرا می بیند، اندازه‌های جدیدم را می گیرد؛ بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده‌اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم.